Quan es considera viable una empresa?

1 Viabilitat

1.2 Viabilitat econòmica i financera

A vegades s'entén com PE precisament a aquest PEF , però no és així , ja que el Parlament Europeu conté en si mateix altres plans com el de màrqueting , producció , vendes , qualitat , riscos laborals , etc .

En altres ocasions , s'entén al PEF ia la resta del PE com dues entitats separades , que es poden fer de manera independents . És com si "l'important" fos el PEF i la resta fos " literatura" . Res més lluny de la realitat ja que el PEF és la quantificació de les estratègies i accions que s'estableixen en el PE .

De fet , ja s'han determinat en els anteriors punts , dades bàsiques per a l'elaboració del PEF , com són :

  • Els productes que vendrem .
  • Els preus que es van a fixar .
  • La política de comunicació .
  • El procés i despeses de distribució .
  • Els processos per realitzar l'activitat objecte del projecte .
  • Els recursos humans que es van a emprar.
  • Els recursos tècnics que es van a emprar.
  • Els recursos financers que es van a utilitzar .
  • Es tractaria ara de donar-li forma a tota aquesta informació , agrupar- , fer uns càlculs i amb tot això presentar el PEF del projecte . Sense ell no es pot determinar la viabilitat del projecte . Si la viabilitat tècnica ... però una condició necessària però no suficient .

Com guanyen diners les empreses ? Quins elements intervenen per poder estimar la viabilitat econòmica de l'empresa? [ 1 ]

Què és el pla econòmic - financer ? Com s'estima el pla d'inversions ? I el de finançament ? Com es consumeixen els béns d'inversió de l'empresa? [ 2 ]

Com s'efectuen les previsions de vendes ? I les previsions de costos ? Quins tipus de costos existeixen i quin és el criteri per a la seva classificació ? [ 3 ]

Com s'arriba a estimar el resultat de l'activitat de l'empresa? [ 4 ]

Com es pot calcular el seu punt d'equilibri ? [ 5 ]

Quins criteris s'utilitzen per determinar la viabilitat econòmica del projecte d'empresa? [ 6 ]