PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CURS 2017/18

1. L'aulmne/a haurà d'emplenar el formulari de matrícula que es troba penjat a la web del centre

2. Un cop emplenat aquest formulari i verificat que no hi ha cap errada, generar el PDF i imprimir-lo (triar l'opció de dues planes per full per estalviar paper).
3. La impressió es podrà fer a la Consergeria del centre només dient el DNI/NIE/Passaport introduït al formulari, de forma gratuïta.
4. Signar el formulari a l'apartat adient (si l'alumne és menor d'edat caldrà la signatura del pare/mare/tutor/a o representant legal)
5. Aquest document ja signat s'haurà de presentar a la Secretaria del centre.
Si l'alumne s'ha equivocat en introduir alguna dada, cal informar a la Secretaria en el moment de presentar-lo.
L'alumne/a de grau superior que tingui dret de bonificació o exempció de les taxes haurà d'aportar també original i còpia del/s document/s justificatius de l'esmenada bonificació o exempció.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Termini de matrícula alumnat del centre: A partir del dia 26 de maig fins el 30 de juny.

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada) pel curs 2017/2018: del 4 a l'11 de juliol de 2017.

Enllaç al formulari de matricula:

http://virtual.ecaib.org/enquestes/

INFORMACIÓ:  El document en PDF que es genera un cop realitzada la matrícula, s'ha de portar imprés al centre. Els alumnes del centre poden demanar que els hi facin la impressió a la consergeria de l'institut.

Terminis i forma de pagament al cicles formatius LOE:

L'alumne ha d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la quantitat de 101,12 € (alumnes menors de 27 anys) o de 113 (alumnes majors de 27 anys).

Si l'alumne no cursa un curs sencer pagarà la part proporcional de material segons les unitats formatives a les quals s'hagi matriculat.

Preus matrícula GM

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA

RECORDEU!:  El resguard de l'abonament bancari corresponent, es lliurarà a la secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula. En cas de no aportar el justificant de l'abonament constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça.


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Període de matrícula alumnat del centre: A partir del dia 26 de maig fins el 30 de juny.

Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada) pel curs 2017/2018: del 13 al 20 de juliol de 2017

Enllaç al formulari de matricula:

http://virtual.ecaib.org/enquestes/

INFORMACIÓ:  El document en PDF que es genera un cop realitzada la matrícula, s'ha de portar imprés al centre. Els alumnes del centre poden demanar que els hi facin la impressió a la consergeria de l'institut.

Terminis i forma de pagament al cicles formatius LOE:

L'alumne ha d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la quantitat de 461,12  € (alumnes menors de 27 anys) o de 473€ (alumnes majors de 27 anys).

Si l'alumne no cursa un curs sencer pagarà la part proporcional de material segons les unitats formatives a les quals s'hagi matriculat.

Pel que fa a la matrícula del mòdul FCT, l'alumne que es matricula en el mateix grau que ja es va matricular d'aquest mòdul, però no la va iniciar o completar, no haurà de tornar-la a pagar per cursar-la en el curs 2017-2018, per contra si l'alumne no ha superat el mòdul,  haurà de tornar a abonar-la per cursar-la.

El termini per realitzar el pagament és durant la primera setmana de juliol de 2017, tant si es fa el pagament total com si es fa fraccionat al 50% en dos terminis.

En el cas de fer un pagament fraccionat, el segon termini és durant  la primera setmana de setembre de 2017.

RECORDEU!: El resguard de l'abonament bancari corresponent, es lliurarà a la secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula. En cas de no aportar el justificant de l'abonament constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça.

Preus matrícula GS

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA


Última modificación: miércoles, 5 de julio de 2017, 15:40