CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

EMPRESES AMB LES QUE PODRÀS TREBALLAR

PLA D’ESTUDIS

El Cicle Formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma et permetrà desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics.

Mòdul 1

Sistemes Informàtics

Visió general dels sistemes informàtics: maquinari, xarxes, sistemes operatius,... Instal·lació i administració de sistemes operatius (Linux i Windows). Configuració i administració de serveis de directori (Active Directory, LDAP). Gestió i resolució d'incidències i assistència tècnica.

Mòdul 2

Bases de Dades

La informació que un programador necessita manipular normalment estarà emmagatzemada en una Base de Dades, però ... Com es dissenya una Base de Dades? Quina és la forma més òptima? Com extreure les dades que necessites? En aquest mòdul es donen les eines per poder realitzar totes aquestes tasques: conceptes com model Entitat-Relació (ER), Model Relacional (taules per guardar informació), llenguatge de consultes SQL, i treballar amb diversos Sistemes Gestors de Base de Dades (SGBD) donen una visió complerta del món de les dades i la seva manipulació.

Mòdul 3

Programació

Fonaments bàsics per a programar, començant des de zero. Des de les estructures i conceptes més elementals de la programació (algorisme, programa, programació estructurada), fins als fonaments de la programació orientada a objectes, passant per la gestió de fitxers, la programació modular, estructures de dades complexes, ...

Mòdul 4

Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió Empresarial

Els llenguatges de marques han passat de ser una eina teòrica a ser una peça fonamental en el món de les tecnologies de la informació. Els llenguatges HTML, XML, JSON amb totes les seves variants són emprades amb molta regularitat per transferir, mostrar i emmagatzemar informació. En aquest mòdul també conté una introducció al sistemes de gestió empresarial com a eina indispensable per a qualsevol empresa que vulgui dur a terme una gestió eficaç dels seus recursos.

Mòdul 5

Entorns de Desenvolupament

Eines pràctiques i metodològiques per al desenvolupament d'aplicacions, des del seu disseny, passant per les fases de proves, fins al seu llançament.

Mòdul 6

Accés a Dades

L’accés a dades és una part fonamental dels aplicatius avui en dia. Tant les aplicacions dels mòbils com d'escriptori ja no tenen les dades en un entorn local sinó que les extreuen d'internet. L’accés a diferents tipus de bases de dades és matèria d'aquest mòdul. També s'estudien la persistència en fitxers XML i eines de mapeig objecte relacional.

Mòdul 7

Desenvolupament d'Interfícies

Desenvolupament d'aplicacions amb interfície gràfica. El tema principal del mòdul són les diferents aproximacions que s'usen per a programar interfícies gràfiques, aprofundint de forma pràctica en algunes d'elles. També es tracten altres aspectes com el testeig d'aplicacions i l'empaquetat i distribució d'aplicacions.

Mòdul 8

Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils

Programació d'aplicacions per a mòbils i tabletes. Creació d'aplicacions amb interfícies gràfiques adaptades a les dimensions dels dispositius, utilitzant bases de dades, mapes i recursos multimèdia i accedint a serveis de dades externs. També es realitza una introducció a la programació de videojocs multi plataforma.

Mòdul 9

Programació de Serveis i Processos

L'objectiu d'aquest mòdul és l'estudi de la programació concurrent i de càlcul en paral·lel. La programació concurrent és aquella programació que permet fer servir tots els nuclis del microprocessador. El càlcul en paral·lel permet repartir tasques computacionalment complexes en diverses màquines. També és objectiu d'aquest mòdul estudiar diversos aspectes de seguretat informàtica que tan importants són avui en dia.

Mòdul 10

Sistemes de Gestió Empresarial

Funcions i components dels sistemes ERP (per exemple: Odoo, SAP, Microsoft Dynamics o Oracle ERP). Sistemes CRM (Customer Relationship Management) i BI (Business Intelligence). Adaptació als requeriments de l'empresa. Desenvolupament i modificació de mòduls.

Mòdul 11

Formació i Orientació Laboral

Fomentem la iniciativa emprenedora com a recurs per a la vida i com a font de noves opcions laborals. Proporcionem eines per a que desenvolupis la teva creativitat i acompanyar-te en el procés de crear un projecte d'empresa, juntament amb els teus companys. Entre moltes d'altres, aprendràs a desenvolupar competències com el treball en equip, la iniciativa, la comunicació eficaç, la planificació o l'adaptació al canvi.

Mòdul 12

Empresa i iniciativa emprenedora

Proporcionem coneixements i informació en Prevenció de Riscos Laborals, que habiliten als titulats per poder exercir com a tècnics en prevenció de nivell bàsic a qualsevol empresa. Facilitem recursos, potenciem i ajudem a descobrir habilitats per poder millorar la inserció laboral, i també donem a conèixer els drets i deures bàsics que ha d’exercir tot treballador. Entre moltes d'altres, aprendràs a desenvolupar competències com el treball en equip, l’autoanàlisi, la resolució de conflictes, l'esperit crític, capacitat d’anàlisi o la planificació professional.

Mòdul 13

Projecte

El projecte de síntesi és un dels mòduls més importants del cicle. Ser capaços de desenvolupar un projecte funcional que inclogui tots els aspectes estudiats durant el grau és clau per a la integració en el món laboral.

Projectes d'Innovació

El cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma participa en els següents projectes d'Innovació: