Print bookPrint book

Responsabilitat social i mediambiental

Explicació de com reflexar la responsabilitat de la teva empresa i la gestió medioambiental

Site: Institut Poblenou - Espai virtual
Course: Seguiment Pla d'empresa
Book: Responsabilitat social i mediambiental
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 19 October 2021, 4:56 PM

1. Responsabilitat social

La responsabilitat social de les empreses (RSE) és la integració voluntària, per part de les empreses, de preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials, processos productius i relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes... Ser socialment responsable no només significa  complir plenament amb les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà, invertint en el capital humà i en les relacions amb l’entorn i la societat que opera.

 

Origen de la Responsabilitat Social: 

 La Cimera del Consell Europeu de març del 2000, celebrada a Lisboa, suposa el punt de partida de la necessitat d’incloure en l’estratègia empresarial pràctiques correctes en matèria d’aprenentatge permanent, organització del treball, igualtat d’oportunitats, inclusió social i desenvolupament sostenible. Amb una sèrie de recomanacions, agrupades sota la denominació genèrica de “sentit de la responsabilitat social de les empreses europees”, la cimera europea de Lisboa fixa l’objectiu estratègic per la Unió Europea d’esdevenir “una economia capaç de créixer econòmicament de manera sostenible, amb més i millor ocupació i amb major cohesió social”.

 

Característiques genèriques de la RSE: 

Les polítiques de responsabilitat social a les empreses van destinades a implementar processos de millora en la gestió empresarial, amb l’objectiu de minimitzar els impactes que l’activitat genera sobre el medi i la societat present i futura. Principalment, es treballa en tres àmbits: social, medi ambiental i econòmic

Es caracteritza també per la seva transversalitat: la RSE s’entén com una nova cultura que impregna tota l’empresa i és present a tots els nivells de l’organització i en tots els àmbits, des de la Direcció, i l’Estratègia, a les polítiques i els procediments. El seu èxit es basa en la transparència i la participació de les parts interessades en totes les fases del procés.

2. Gestió medioambiental

En aquest apartat l’emprenedor ha d’identificar els aspectes mediambientals que es deriven de les activitats i dels serveis que desenvoluparà en el seu àmbit d’influència i haurà d’indicar si l’empresa s’ha d’acollir a alguna normativa mediambiental específica.

 En qualsevol cas caldrà indicar les mesures preventives que es prendran en matèria de mediambient i el cost associat a aquestes mesures.

Per exemple, es pot parlar de l’estalvi energètic amb l’ús de bombetes de baix consum, de l’estalvi d’aigua, del control dels sorolls, dels vessaments, de la utilització de diferents contenidors per a llençar-hi els diferents tipus de residus que es generin a l’empresa, així com la seva recollida per empreses especialitzades, entre altres.