Responsabilitat social i mediambiental

2. Gestió medioambiental

En aquest apartat l’emprenedor ha d’identificar els aspectes mediambientals que es deriven de les activitats i dels serveis que desenvoluparà en el seu àmbit d’influència i haurà d’indicar si l’empresa s’ha d’acollir a alguna normativa mediambiental específica.

 En qualsevol cas caldrà indicar les mesures preventives que es prendran en matèria de mediambient i el cost associat a aquestes mesures.

Per exemple, es pot parlar de l’estalvi energètic amb l’ús de bombetes de baix consum, de l’estalvi d’aigua, del control dels sorolls, dels vessaments, de la utilització de diferents contenidors per a llençar-hi els diferents tipus de residus que es generin a l’empresa, així com la seva recollida per empreses especialitzades, entre altres.