Segments de clients

Quin són els clients als quals dirigireu el teu producte o servei?. Defineiu les caraterístiques més siginificatives que reuneixen