Print bookPrint book

Pla d'empresa

Document que ens explica: Què és un pla d'empresa? com  s'escriu?

Site: Institut Poblenou - Espai virtual
Course: Seguiment Pla d'empresa
Book: Pla d'empresa
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 29 May 2024, 3:50 AM

1. Què és un pla d'empresa?

És un document escrit pel promotor o promotors del projecte que recull els diferents factors i objectius de cada una de les àrees que intervenen per posar en marxa una empresa.

Per a la persona emprenedora, la redacció del Pla d’Empresa li serà útil per ordenar i sistematitzar les seves idees, comprovar-les i tenir la visió de conjunt per tal de poder decidir si la porta, o no, a la pràctica.

Ja en la fase de posada en marxa, tenir el Pla d’Empresa redactat, és molt útil per a donar a conèixer el projecte i serà necessari per a sol·licitar qualsevol ajut públic o suport financer.

Ara bé, a més de tenir el Pla d’Empresa redactat, és necessari que la persona emprenedora sàpiga convertir-se en la directora d’aquesta nova empresa i construir un equip capaç de traduir els projectes a la realitat.

Sobretot a les empreses noves, cada cop serà més necessari que la persona emprenedora aprengui a gestionar allò que és immaterial (la innovació, els recursos humans, la qualitat, la informació....) i que entengui que el motor del seu projecte és l’equip que creï i el talent que reuneixi. 

2. Com escriure un pla d'empresa

Pot tenir diferents formes segons la persona a la qual va destinat ( institució pública, als futurs associats, projecte acadèmic ....), tot així, hi ha un seguit de coincidències de caire pràctic que és convenient tenir present:

La informació que contingui el Pla d’Empresa ha de ser de qualitat i rellevant. S’hi ha d’oferir, dades veritables i comprovables, no pas opinions. La informació ha de ser actual. Les fonts d’informació consultades han d’estar sempre ressenyades.

El Pla d’Empresa ha de donar una visió integral de projecte. Ha d’oferir, d’una forma equilibrada, informació sobre totes les àrees de l’empresa.

Ha d’estar redactat d’una forma clara i concisa. Es recomana la utilització de gràfics, plànols, organigrames, diagrames, etc.