L'organigrama a l'empressa

1. Què és l'organigrama?

L’organigrama és una representació gràfica de l’estructura organitzacional de l’empresa en la qual es mostra, de manera esquemàtica, la posició de les àrees que la integren, les línies d’autoritat, relacions de personal, els comitès permanents i les línies de comunicació.

Cal definir la plantilla de l’empresa tenint en compte els socis i els treballadors contractats.