Reconeixement

Servei de reconeixementServei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Finalitat i persones destinatàries

  • Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials
  •  Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  •  Imprescindible per formar part del procés: Informe del servei d’assessorament

Quin cost té?

  • Centres Departament Ensenyament:
  • Per Unitat Formativa dels Títols LOE 18,00 €
  • Es preveuen bonificacions i exempcions

 Junta de reconeixement

  •  La persona usuària serà avaluada per la junta de reconeixement constituïda en el centre educatiu.
  • La junta de reconeixement estarà integrada per 2 professors o professores amb atribució docent en el cicle formatiu, nomenats per la direcció del centre. Un dels membres de la junta de reconeixement pot ser la persona que ha realitzat l’assessorament previ de la persona usuària, sempre i quan sigui un professor o professora amb atribució docent en el cicle formatiu.
  • En el cas del reconeixement dels aprenentatges d’unitats formatives o crèdits no impartits pel professorat de les especialitats pròpies de la formació professional, la direcció del centre podrà incorporar un/a professor/a amb atribució docent de l’especialitat requerida.
  • Un cop superat el procés, l’aspirant haurà obtingut un seguit d’unitats formatives reconegudes acadèmicament i per tant podrà accedir i continuar els estudis de Formació Professional inicial, si compleix els requisits d’accés exigits. Aquests varien segons sigui una Formació Professional de Grau Mitjà o de Grau Superior.
Last modified: Friday, 8 November 2013, 5:43 PM