Normativa d'Organització i Funcionament del Centre

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOF) representen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que fan possible el treball educatiu i la gestió per assolir els objectius del projecte educatiu i de la programació anual. Aquestes normes han estat aprovades pel consell escolar i tenen com a marc normatiu la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) – Llei 12/2009 del 10 de juliol i el Decret d’autonomia dels centres educatius – Decret 102/2010 del 3 d’agost.

Veure document

Last modified: Sunday, 28 July 2019, 5:57 PM