Com fer un treball escrit

4. Cos del treball

4.5. Conclusió

S’han d’exposar de la forma més adient els resultats obtinguts. L’ús de taules i els gràfics

que se’n deriven sembla la forma més ajustada de mostrar aquesta informació.
Cal analitzar i interpretar, d’acord amb el marc teòric, les dades obtingudes. Cal relacionar les dades obtingudes amb les hipòtesis formulades per tal de poder-ne realitzar una verificació o refutació, segons el cas.