Com fer un treball escrit

4. Cos del treball

4.6. Agraïments

En aquest apartat agrairem a aquelles persones o institucions que han fet possible el treball, tant per si ens han facilitat informació com si han revisat el contingut o per altres motius.