Com fer un treball escrit

5. Bibliografia

( Extracte de les normes de Vancouver per referències bibliogràfiques)

Són les fonts d’informació utilitzades per a la realització del treball: el llistat de llibres, publicacions i pàgines web que hem consultat (bibliografia i webgrafia)