Com fer un treball escrit

5. Bibliografia

5.2. Webgrafia

Escrivim l’adreça tal i com apareix a la pantalla de l’ordinador (per molt llarga que ens sembli) i la data en la que em fet la consulta (hem de recordar que els canvis a internet són constants)