Com fer un treball escrit

6. Annexos

Els annexos s’utilitzen per presentar :
Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM).
Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball.
Documentació d’interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència.
Descripció detallada d’equips o programes utilitzats.
En el cos del treball podem incloure anotacions que facin referència als annexos.