Com fer un treball escrit

3. Índex

L’índex ha de ser una guia per al lector del treball per tant aquest no ha de ser excessivament exhaustiu ni massa breu ja que tant l’excessiva informació com la manca d’informació provoquen dificultats en la ubicació i localització dels diferents continguts. Així hem de cercar un índex equilibrat on com a suggeriment s’inclourien com a màxim dos nivells de subapartats. S’ha de indicar el títol o subtítol i la pàgina on comença, no es posa la pàgina on finalitza, per tant és incorrecte posar:

Exemples:

Títol 1__________________1 a la 8

Subtítol 1 .1______________9 a la 15

ÍNDEX

TÍTOL1_____________________________1

     SUBTÍTOL 1.1____________________ 2

             SUBTÍTOL 1.1.1______________ 3

Tot i que la tendència actual és que es justifiqui tot a l’esquerra. Quedaria, doncs, d’aquesta manera:

TÍTOL1_____________________________________1

SUBTÍTOL 1.1______________________________  2

SUBTÍTOL 1.1.1_____________________________ 3