Com fer un treball escrit

5. Bibliografia

5.1. Llibres

a.1 Llibres o monografies: Autor. Títol. Edició. Lloc: Editorial; any. Col·lecció, número

a.2 Publicacions periòdiques: Autor(s).Títol de la publicació. Any, mes, numero