Com fer un treball escrit

7. Aspectes a tenir en compte en el format

7.3. Marges i espais

Com es pot veure, tot aquest dossier està redactat sota unes normes de presentació gràfica. Els marges es respecten sempre, i també els espais. Però, quines mides tenen?.

És evident que no hi ha unes mides absolutes, però sí uns models. Els marges són els espais en blanc, sense text, que queden en el full a les seves quatre bandes i que perfilen el text. S’ha de tenir en compte que el marge esquerre rebrà les grapes o espirals o un altre sistema d’enquadernació, per tant haurà de ser més ample (uns 3.5-4cm).

Respecte al marge inferior, haurà de ser bastant ample, per si ha d' incloure notes a peu de pàgina (quan una nota és molt ample i no hi cap en un peu de pàgina, es continuarà en el següent peu de pàgina). El marge inferior haurà de tenir uns 4- 5cm.

Els marges superior i dret solen ser iguals, d’uns 2.5-3 cm.

En relació als títols, els processadors de textos tenen un ampli ventall d’estils de lletra. Serviran per distingir dels més generals (més grans, més destacats) als més particulars (més petits, menys destacats). A més, els títols representen

 

apartats i, per tan, aniran identificats amb números. Els capítols portaran només un número, els apartats dels capítols dos números i el subapartats tres números (no solen necessitar-se més). És a dir:

1. CAPÍTOL
1.1 Apartat

1.1.1. Subapartat

Els sagnats que s’acaben de mostrar no són obligatoris. El que cal sobretot, recordar és seguir una norma general i seguir-la durant tota la redacció.

Els títols i títols d’apartats no es poden deixar sols al final de pàgina.

Els interlineats seran, com a mínim, d’un i mig d’un processador de textos i amb una lletra de 12 punts.

Cal recordar que després de cada punt i a part s’ha de sagnar tres o quatre espais (polsar tres o quatre vegades la barra d’espai d’interlletra ), per a destacar clarament cada paràgraf del discurs.