Com fer un treball escrit

4. Cos del treball

4.2. Objectius i metodologia

En la introducció s'exposen els objectius del treball, la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat i la metodologia emprada.

No és tracta d'un capítol del treball (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions.

Caldrà exposar de manera clara i concisa la base teòrica en què es fonamenta el treball. Es tracta de contextualitzar el treball que s’ha fet i per això s’hauran d’explicar els conceptes bàsics relacionats amb el tema que s’ha investigat.