Preinscripció Cicles Formatius Curs 2019-2020

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-21

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

Fases

Dates

Difusió de l'oferta

8 de maig

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 11 al 15 de maig

 Presentació de documentació

fins al 18 de maig

 Publicació de llistes amb el barem provisional       

5 de juny

 Presentació de reclamacions

del 8 al 12 de juny

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

16 de juny

 Sorteig del número per al desempat

17 de juny

 Publicació de llistes ordenades definitives

23 de juny

 Publicar oferta definitiva

8 de juliol

 Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera

10 de juliol

 Matriculació 

del 13 al 17 de juliol

Publicació de centres i cicles amb places vacants

2  de setembre

Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció

2 al 4 de setembre

Publicació de la llista d'admesos

8 de setembre

Període de matrícula 2a fase

9 i 10 de setembre

 


 Cicles formatius de formació professional de grau superior

A

Fases

Dates

Difusió de l'oferta

25 de maig

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 29 de maig al 5 de juny

 Presentació de documentació

fins el 8 de juny

 Publicació de llistes amb el barem provisional       

26 de juny

Presentació de reclamacions

del 29 al 2 de juliol

 Resolució de reclamacions

6 de juliol

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

6 de juliol

 Sorteig del número per al desempat

6 de juliol

 Publicació de llistes ordenades definitives

10 de juliol

 Publicar oferta definitiva

16 de juliol

 Publicació de les llistes d'admesos

17 de juliol

 Matriculació 

del 18 al 23 de juliol

 Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d'admissió de participants en la preinscripció del 2 al 4 de setembre
 Publicació de la llista d'admesos
 8 de setembre
 Període de matrícula 2ª fase  del 8 al 15 de setembre

Programes de Formació i Inserció

Fases

Dates

Difusió de l'oferta

8 de maig

 Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en paper)

del 11 al 20 de maig

 Entrevistes d'orientació i valoració de l'adeqüació del programa a la situació del sol·licitant

del 13 de maig a l'31 de juny

 Publicació de llistes amb la puntuació provisional       

3 de juny

 Sorteig per desempatar

5 de juny

 Presentació de reclamacions

del 5 al 11 de juny

 Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

15 de juny

 Publicació oferta definitiva

6 de juliol

 Publicació de les llistse d'admesos

6 de juliol


 Matriculació 

del 1 al 10 de setembre

 

 QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?


La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.


Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN TOTS ELS CASOS:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si se'n disposa.
  • Qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l'accés o qualificació de la prova d'accés (veure punt 4.2 de l'Annex 2 del DOGC per informació detallada).

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


NOVETATS 2019!

Aquest any NO hi ha preinscripció en format paper.

La sol·licitud es pot fer de dues maneres:

- Sol·licitud electrònica:

No cal presentar cap documentació, però l'usuari ha de tenir L'Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris del IdCat Mòbil, Dni Electrònic, usuari GICAR, etc...

- Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

S'han de presentar el resguard al centre amb la documentació que no s'hagi pogut recuperar. El resguard s'ha de presentar dins el termini de presentació de documentació, si no es presenta, la sol·litud no participa en el procés de preinscripció.

Enllaços amb la informació

- Preinscripció Grau Mitjà

-Preinscripció Grau Superior:

Last modified: Tuesday, 17 March 2020, 7:27 PM