Tràmits

Imprès de reclamació/queixa/suggeriment

(Aquest full també serveix per presentar qualsevol reclamació sobre incidències produïdes en referència a la protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de proteccció de dades de caràcter personal).

Descarregar

Sol·licitud Convalidacions:

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l'alumnat d'ensenyaments de formació professional. Les convalidacions obtingudes per aplicació d'aquesta normativa es traslladen a la documentació d'avaluació de l'alumnat principalment amb l'expressió "convalidat", però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.

Si es traslladen com a "convalidat" no seran computades a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOGSE o comptaran 5 punts a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOE.


Convalidació directa

Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’Institut.

Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives aplicant una normativa publicada al BOE. Poden convalidar-se crèdits, mòduls o unitats formatives comuns, mòduls o unitats formatives LOE aportant cicles formatius equivalents LOGSE, o altres casos específics aportant determinats estudis oficials:

 • Per convalidar en un cicle formatiu LOE: aportant mòduls o unitats formatives comuns (amb la mateixa denominació, durada i currículum) d’un altre cicle formatiu LOE o aportant crèdits d'un cicle formatiu LOGSE, si apareix en l'annex IV del Reial Decret del cicle LOE corresponent. També es poden aportar determinats estudis universitaris o certificats d'EOI per convalidar mòduls de llengua estrangera de CFGS LOE, o altres estudis específics segons el cicle.

En qualsevol cicle formatiu també es pot aportar l'assignatura optativa Formació laboral de Batxillerat LOGSE.

Només es poden sol·licitar convalidacions directes si amb els estudis aportats s’obté una titulació oficial amb reconeixement a l’àmbit educatiu (principalment cicles formatius, Acreditació de competències professionals, Batxillerat LOGSE,...), sempre que siguin convalidables segons normativa. 

No es pot tramitar una sol·licitud de convalidació directa amb certificacions o titulacions d’estudis que no tenen reconeixement a nivell acadèmic ni si no estan contemplats en la normativa.


Convalidacions establertes:

Aquí podeu consultar les possibles convalidacions per als cicles formatius que es poden cursar a l'Institut Poblenou en els documents següents:

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Gestió Administrativa

Activitats Comercials

Activitats Comercials. Especialitat Productes Frescos.

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicles Formatius de Grau Superior:

Administració i Finances

Comerç Internacional

Gestió de Vendes i Espais Comercials

Màrqueting i Publicitat

Desenvolupament d'Aplicacions Multimèdia


Convalidacions FOL (Formació i Orientació Laboral)


1. Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003 concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”) tant a grau superior com a grau mitjà.

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

 • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable

 • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació

 • Denominació i durada del curs

 • Localitat i data d’expedició del certificar

 • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.


2. Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta “convalidació” l’atorga la direcció del centre. La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.


3. Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions; si està matriculat en un cicle LOGSE no intervindrà en la mitjana global del cicle i si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.


Sol·licitud Certificats de Català

Actualment podeu consultar la normativa que regula el procediment per a l'emissió de certificats de coneixements de català equivalents als certificats de la Direcció General de Política Lingüística:

  Per tal de sol·licitar-ho heu d'imprimir i emplenar l'imprés corresponent, segons la titulació aportada,i venir a tramitar el certificat a la nostra secretaria.


  Centres adscrits

  Aquí teniu la relació dels centres adscrits dels quals tenim la seva documentació a la nostra secretaria:

  centres_adscrits.jpg

  Last modified: Monday, 9 July 2018, 1:33 PM