Projecte Educatiu de Centre

Aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Poblenou, (ECAIB), és un document que d’acord  amb la normativa actual, recull les aportacions del Claustre, és aprovat pel Consell Escolar d’aquest Institut, recull la missió, la visió, els objectius, els trets d’identitat, l’estructura organitzativa, les línies d’actuació, els indicadors de progrés i el projecte lingüístic que han de servir de full de ruta pel futur d’aquest centre educatiu i representa el compromís d’aquest Institut amb la societat. Aquest document serà revistat de forma periòdica per iniciativa dels òrgans de govern ateses les circumstàncies socials i d’entorn o d’acord amb la normativa del moment

L’Institut Poblenou (ECAIB) té com a missió proporcionar als alumnes una formació professional de qualitat que els permeti acreditar-se i integrar-se amb èxit en la societat en aquells àmbits d’especialització que són propis del nostre entorn.

Veure document complet


MISSIÓ

L’Institut Poblenou (ECAIB) té com a missió proporcionar als alumnes una formació professional de qualitat que els permeti acreditar-se i integrar-se amb èxit en la societat en aquells àmbits d’especialització que són propis del nostre entorn.


VISIÓ

"L'Institut Poblenou (ECAIB) vol ser un centre compromès amb les persones i la formació de qualitat. Aspirem a ser un centre innovador, especialitzat en noves tecnologies i llengües estrangeres, obert a Europa i a col·laborar amb el sector productiu per millorar l'ocupabilitat dels futurs treballadors dels sectors del comerç, l'administració i la Informàtica". 


 VALORS

L’Institut Poblenou (ECAIB) es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del caràcter propi dels centres públics catalans (article 93 LEC). Volem que l’alumnat que es gradua a l’Institut Poblenou adquereixi aquests valors:

- Flexibilitat i adaptació al canvi

- Professionalitat, entesa com l’adquisició de les competències i experiències que permetran a l’estudiant desenvolupar la seva feina de manera autònoma, acurada i amb qualitat, complint amb les expectatives que s’esperen d’un professional del sector. La maduresa, implicació, rigor, esforç i saber estar s’entenen com elements claus per l’adquisició de la professionalitat.

- El respecte en la convivència i les relacions personals

- Superació contínua

- Comunicació oberta i honesta.

- Treball en equip

- Rigor

- Exigència

- Creativitat

- Responsabilitat social, entesa com l’execució de la feina amb respecte cap a l’entorn intern (companys de feina) i extern (comunitat i medi ambient) prenent consciència de l’impacte que produeix l’individu en el funcionament de la societat.

- Passió

- Iniciativa emprenedora


TRETS D’IDENTITAT

L’Institut Poblenou (ECAIB), és un centre públic d’ensenyaments professionals, integrat a la xarxa de centres públics de la ciutat de Barcelona gestionada pel Consorci d’Educació de Barcelona. En acabar el curs 2006/2007, l'Institut Poblenou va iniciar un canvi important en deixar d’impartir ESO i Batxillerat i va iniciar la seva transformació en un centre exclusiu d’estudis professionals de les famílies Comerç i màrqueting, Administració i finances i Informàtica i comunicacions. El fet d’oferir només Formació Professional ens ha permès centrar-nos en donar una formació professional de qualitat i rehabilitar, condicionar i equipar l’espai per tal de proporcionar la major comoditat als cicles formatius de les tres famílies professionals esmentades.

Compromesos amb la qualitat en la gestió de l’ensenyament, l’Institut Poblenou (ECAIB) va dissenyar un sistema de gestió basat en la norma ISO 9001-2008, sistema que a l’abril del 2011 va assolir la certificació a través de l’empresa certificadora Applus+ i any rere any fem el seguiment de recertificació mitjançant les corresponents auditories per tal de millorar el sistema de forma contínua.

L’Institut Poblenou (ECAIB) té un àmbit territorial divers: mentre que els estudis professionals de grau mitjà es nodreixen fonamentalment d’alumnat de centres propers i alumnat del Programa de Formació Inicial del mateix institut que desitja continuar amb la seva formació, l’alumnat de grau superior prové de tots els diferents barris de la ciutat de Barcelona i, en menor mesura, de les comarques properes. L’institut està ubicat en el districte 22@, espai que l’Ajuntament de Barcelona va convertint en un gran centre empresarial especialitzat en els diferents camps de la tecnologia, recerca i de negocis. L’Institut Poblenou (ECAIB), com a formador i proveïdor de treballadors qualificats, veu aquest fet com una oportunitat tant per als nostres alumnes (pràctiques, treball i establiment d’aliances), per al nostre professorat (estades a empreses) i també per a les empreses (proximitat de treballadors formats, formació dels seus treballadors, col·laboració, etc).

Last modified: Saturday, 21 September 2019, 8:43 PM