QualitatPOLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut Poblenou vol ser un centre compromès amb les persones i, per tant, la Direcció del centre es fixa com a objectiu prioritari sensibilitzar al personal del centre sobre la importància de detectar i satisfer els requisits i necessitats dels grups d’interès (alumnat, professorat, empreses i institucions). Per incrementar la qualitat de la formació i el servei que donem, l’equip humà del centre aposta per la superació i la millora contínua.

L’Institut Poblenou té un sistema de gestió per processos basat en la norma ISO 9001 des de l’any 2007 per assegurar la millora contínua del centre, reafirmar el nostre compromís amb l’alumnat i satisfer les necessitats dels nostres grups d’interès. Les normatives que han servit com a referència per a la planificació i la implantació del Sistema de Gestió de l’Institut Poblenou són la UNE-EN-ISO 9001:2015 (amb les exclusions permeses per aquesta norma ja que el disseny no és responsabilitat del centre sinó que ve donat pel Departament d’Ensenyament) i la legislació bàsica aplicable als instituts d’Ensenyament de Formació Professional de Catalunya.


ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

El Sistema de Gestió de la Qualitat del centre té el següent abast:

• Desenvolupament de l’ensenyament-aprenentatge de les famílies professionals del Comerç i Màrqueting, Administració i Informàtica i Comunicacions. • Acollida, orientació i inserció laboral de l’alumnat. • Gestió de les relacions amb empreses dels sectors de l’administració, el comerç i la informàtica. • Formació professional per a l’ocupació.


 ENFOCAMENT ALS PRINCIPALS GRUPS D’INTERÈS

El centre capta les necessitats i expectatives dels principals grups d’interès mitjançant la realització d’enquestes. L’equip directiu es compromet a satisfer aquestes necessitats convertint-les en objectius prioritats. L’Institut Poblenou té definits els seus grups d’interès en els següents col·lectius i institucions:

· Alumnat · Exalumnat · Equip humà del centre · Treballadors dels sectors del comerç, l’administració i la informàtica. · Empreses i institucions dels sectors del comerç, l’administració i la informàtica. · Institucions amb responsabilitats amb la Formació professional: Consorci educatiu de Barcelona (CEB) i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. · Institucions vinculades amb la Formació Professional: Fundació Inform, Fundació Bcn FP, Sepie.

Last modified: Monday, 14 October 2019, 4:44 PM