GS Administració dels sistemes informàtics en xarxa


Titulació:
Tècnic superior en Administració dels sistemes informàtics

Durada del Cicle:
2000 Hores (2 cursos acadèmics)

Continguts del Cicle
Primer curs:
M1: Implantació de sistemes operatius
M2: Planificació i administració de xarxes
M3: Fonaments de hardware
M5: Fonaments de maquinària
M7: Planificació i administració de xarxes
M12: Formació i orientació laboral

Segon curs:
M4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació
M6: Administració de sistemes operatius
M8: Serveis de xarxa i Internet
M9: Implantació d'aplicacions web
M10: Administració de sistemes gestors de base de dades
M11: Seguretat i alta disponibilitat
M13: Empresa i iniciativa emprenedora
M14: Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa
M15: Formació en centres de treball (FCT)

Estudis semipresencials
Facilitem cursar mòduls dels nostres cicles formatius amb la modalitat
de classes semipresencials si l'alumne/a compleix els requisits exigits
per la normativa reguladora del Departament d'Ensenyament.

Accés

  • Directe: Batxillerat, títol FP2 o equivalent
  • Mitjançant prova d'accés

Sortides professionals
- Tècnic en administració de sistemes
- Tècnic en serveis d'Internet  
- Personal de recolzament i suport tècnic  
- Tècnic en administració de base de dades
- Supervisor de sistemes  
- Tècnic en entorn web
- Responsable d'informàtica
- Tècnic en serveis de missatgeria electrònica
- Tècnic en teleassistència
- Tècnic de xarxes
- Tècnic en serveis de comunicacions
Accés a estudis universitaris

- Enginyer tècnic en informàtica de gestió
- Diplomatura de biblioteconomia i documentació
- Diplomatura d'educació social
- Diplomatura de gestió i administració pública
- Diplomatura de treball social

 - Enginyer tècnic en informàtica de sistemes
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura d'estadística
-  Diplomatura de relacions laboral
-  Diplomatura de turisme

 Last modified: Friday, 20 September 2013, 1:28 PM