PROCEDIMENT DE MATRÍCULA ALUMNAT PROPI

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CURS 2018/19

(Alumnes que ja han iniciat estudis en el nostre centre el curs anterior)

  • Els alumnes hauran d’emplenar el formulari de matrícula virtual que tenim a la nostra web no més tard del 30 de juny (si el fan posteriorment, no els podrem garantir tenir plaça el curs vinent).
  • Com a novetat, el formulari calcula el preu total de matrícula en finalitzar la introducció de les dades.
  • No caldrà imprimir aquest formulari si s’emplena abans del 30 de juny.
  • El pagament caldrà fer-lo no més tard de la segona setmana de juliol i per formalitzar la matrícula caldrà portar un dels resguards generats al caixer automàtic a la Secretaria del centre.
  • Només els alumnes de grau superior poden efectuar el pagament en dos terminis (meitat al juliol i l’altra meitat al setembre) i, en el cas de sol·licitar bonificació o exempció de les taxes, caldrà presentar a Secretaria original i còpia del document que dóna dret a l’esmentada bonificació o exempció (carnet de família nombrosa, monoparental, atorgament de beca en el curs anterior, etc.).

  • Els alumnes que hagin finalitzat el cicle formatiu i vulguin tramitar el títol hauran de presentar la sol·licitud a la Secretaria del centre aportant fotocòpia del DNI/NIE i original i còpia del carnet de família nombrosa/monoparental (si s’escau).


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Termini de matrícula alumnat del centre: A partir del dia 21 de juny fins el 30 de juny.

Enllaç al formulari de matricula:

http://virtual.ecaib.org/enquestes/

Terminis i forma de pagament:

L'alumne ha d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la quantitat de 101,12 € (alumnes menors de 27 anys) o de 113 (alumnes majors de 27 anys).

Si l'alumne no cursa un curs sencer pagarà la part proporcional de material segons les unitats formatives a les quals s'hagi matriculat.

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA

RECORDEU!:  El resguard de l'abonament bancari corresponent, es lliurarà a la secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula. En cas de no aportar el justificant de l'abonament constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça.


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Període de matrícula alumnat del centre: A partir del dia 21 de juny fins el 30 de juny.

Enllaç al formulari de matricula:

http://virtual.ecaib.org/enquestes/

Terminis i forma de pagament:

L'alumne ha d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la quantitat de 461,12  € (alumnes menors de 27 anys) o de 473€ (alumnes majors de 27 anys).

Si l'alumne no cursa un curs sencer pagarà la part proporcional de material segons les unitats formatives a les quals s'hagi matriculat.

Pel que fa a la matrícula del mòdul FCT, l'alumne que es matricula en el mateix grau que ja es va matricular d'aquest mòdul, però no la va iniciar o completar, no haurà de tornar-la a pagar per cursar-la en el curs 2017-2018, per contra si l'alumne no ha superat el mòdul,  haurà de tornar a abonar-la per cursar-la.

El termini per realitzar el pagament és durant la primera setmana de juliol de 2017, tant si es fa el pagament total com si es fa fraccionat al 50% en dos terminis.

En el cas de fer un pagament fraccionat, el segon termini és durant  la primera setmana de setembre de 2017.

RECORDEU!: El resguard de l'abonament bancari corresponent, es lliurarà a la secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula. En cas de no aportar el justificant de l'abonament constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça.

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA


Last modified: Thursday, 21 June 2018, 10:28 AM