PREINSCRIPCIONS GRAU MITJÀ 2020-2021

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ GRAU MITJÀ
SOL·LICITUD de PREINSCRIPCIÓ


*Per obtenir tota la informació relativa a sol·licitud i preinscripció i matrícula consulteu http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

Hi ha tres tipus de sol·licitud :


Electrònica :

Com fer la sol·licitud electrònica:

Accés a la sol·licitud :

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1

 1. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
 2. Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que enviïn per correu electrònic la documentació identificativa . Només en el cas que l'alumne sigui menor d'edat o no faci els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació; si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 3. Els alumnes que fan sol·licitud electrònica però que han d’acreditar algun criteri de prioritat** documentalment, ho poden fer enviant correu electrònic a preinscripcio@iespoblenou.org , adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. Al assumpte del correu cal posar preinscripció i el cicle que sol·liciteu, per exemple, “ Preinscripció Activitats Comercials ”
 4. El centre confirmarà la recepció de la sol·licitud mitjançant un e-mail de resposta.

Amb suport informàtic

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades dins el termini previst.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Com fer la sol·licitud en suport informàtic:

Accés a la sol·licitud :

 http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-graumitja?

moda=1 .

 1. Una vegada s’ha omplert la sol·licitud, heu d’enviar un e-mail a preinscripcio@iespoblenou.org amb el resguard de la sol·licitud acompanyat de la documentació (identificativa* i de criteris de prioritat**) corresponent escanejada o fotografiada.

Al assumpte del correu cal posar preinscripció i el cicle que sol·liciteu, per exemple, “Preinscripció Activitats Comercials”.

   2. El centre confirmarà la recepció de la sol·licitud mitjançant un e-mail de resposta.


*Documentació identificativa a presentar per correu electrònic en el cas de sol·licitud amb suport informàtic:

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020:

 • El DNI o NIE, si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); el passaport o el document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat. 

Si l'alumne és menor d'edat, i no fa els 18 anys durant l'any 2020, també cal enviar per correu electrònic:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI o NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); o el passaport o el document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.


Presencialment

  En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, es pot demanar una cita prèvia per rebre atenció presencial . Només s’atendrà a persones que tinguin cita prèvia.
   Podeu demanar cita prèvia:
    • Clicant aquí,
    • Trucant al telèfon 634 289 477 (horari de 9 a 14h).

     L’horari d’atenció al públic per la preinscripció de grau mitjà:
     • de 9h a 11h des del 4 al 9 de juny  

     ** La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya.


     Validació de la sol·licitud i comprovació de la documentació acreditativa

     El centre comprovarà la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat presentada, escanejada o fotografiada, amb especial diligència, i si es té cap dubte sobre la seva veracitat, pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades.

     En cas de dubte o conflicte pot dirigir-se a la comissió de garanties d’admissió i/o a la inspecció educativa com a garants del procés d’admissió.


     Publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera

     Les llistes es publicaran al web del centre: www.institutpoblenou.com 


     Reclamacions a la llista de barem provisional

     La presentació de reclamacions a la llista de barem provisional es farà mitjançant un correu electrònic a preinscripcio@iespoblenou.org

     Al assumpte del correu cal posar “reclamació” i el cicle que sol·liciteu, per exemple, “Reclamació Activitats Comercials”

     El centre enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

     NORMES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES PER VISITAR L’INSTITUT POBLENOU

     • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

     • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.

     • És recomanable que portin el seu propi bolígraf.

     • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.

     • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.


     CALENDARI

     PREINSCRIPCIÓ

     • Presentació de sol·licituds Del 2 al 8 de juny

     • Presentació de documentació Fins al 9 de juny

     • Publicació de llistes amb el barem provisional 9 de juliol

     • Presentació de reclamacions Del 10 al 14 de juliol

     • Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 15 de juliol

     • Sorteig del número per al desempat 15 de juliol

     • Publicació de llistes ordenades definitives 20 de juliol

     • Publicació de les llistes d'admesos i llista d’espera 30 de juliol

     MATRICULACIÓ

     • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l '1 al 7 de setembre de 2020


     REQUISITS D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

     Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa

     Accés directe als CFGM:

     • Títol de graduat en educació secundària obligatòria,

     • Títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

     • Certificat de superació del curs específic d’accés als CFGM (CAM)

     • Segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) superat,

     • Haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI

     • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,

     • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà.

     Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés . Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova. 


     PREUS, PAGAMENTS, BONIFICACIONS, DESCOMPTES I BEQUES

     PREUS

     No hi ha cap quota mensual, l’Institut Poblenou és un centre públic.

     Les quantitats a pagar per l’alumne al moment de formalitzar la matrícula son:

     • Assegurança escolar 1,12€ (alumnat menor de 28 anys) o 13€ (alumnat de 28 anys o major)

     • Quota de material: 80€/any

     • Possibilitat de pagament fraccionat: NO

     BEQUES

     Les persones matriculades, poden demanar beca al Ministeri d’Educació i Formació Professional, la sol·licitud es fa per Internet i s'acostuma a fer a principis de setembre (hi ha una convocatòria general i una altra per persones amb necessitats educatives especifiques NEE).


     Last modified: Wednesday, 27 May 2020, 12:13 PM