PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CURS 2019/2020


  • Per formalitzar la matrícula caldrà portar un dels resguards generats al caixer automàtic a la Secretaria del centre.
  • Només els alumnes de grau superior poden efectuar el pagament en dos terminis (meitat al juliol i l’altra meitat al setembre) i, en el cas de sol·licitar bonificació o exempció de les taxes, caldrà presentar a Secretaria original i còpia del document que dóna dret a l’esmentada bonificació o exempció (carnet de família nombrosa, monoparental, atorgament de beca en el curs anterior, etc.).

Cicles formatius de Grau Mitjà

Taxes i forma de pagament:

L'alumne ha d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la quantitat de 101,12 € (alumnes menors de 27 anys) o de 113 (alumnes majors de 27 anys).

Si l'alumne no cursa un curs sencer pagarà la part proporcional de material segons les unitats formatives a les quals s'hagi matriculat.

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA

RECORDEU!:  El resguard de l'abonament bancari corresponent, es lliurarà a la secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula. En cas de no aportar el justificant de l'abonament constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça.


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Terminis i forma de pagament:

L'alumne ha d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la quantitat de 461,12  € (alumnes menors de 27 anys) o de 473€ (alumnes majors de 27 anys).

Si l'alumne no cursa un curs sencer pagarà la part proporcional de material segons les unitats formatives a les quals s'hagi matriculat.

En el cas de fer un pagament fraccionat, el segon termini és durant  la primera setmana de setembre de 2019.

RECORDEU!: El resguard de l'abonament bancari corresponent, es lliurarà a la secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula. En cas de no aportar el justificant de l'abonament constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça.

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA


Last modified: Friday, 28 June 2019, 11:47 AM