PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CURS 2020 / 2021 

ALUMNES ANTICS (JUNY)


 • Per formalitzar la matrícula NO caldrà presentar al juny a Secretaria els resguards generats al caixer automàtic. El justificant s’incorpora a la matrícula virtual i es presentarà físicament al setembre, una vegada iniciat el curs.
 • Només els alumnes de grau superior poden efectuar el pagament en dos terminis (meitat fins al 3 de juliol i l’altra meitat fins al 7 setembre).
 • Els alumnes de Grau Superior que de sol·licitan bonificació o exempció de les taxes (família nombrosa, monoparental, atorgament de beca en el curs anterior, etc.), NO presentaran a Secretaria cap document dels que donen dret a l’esmentada bonificació o exempció durant els mesos de juny i juliol. El justificant s’incorporarà a la matrícula virtual. La presentació dels documents orginals es realitzarà al setembre, una vegada iniciat el curs.


PREUS, PAGAMENTS, BONIFICACIONS, DESCOMPTES I BEQUES


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PREUS

Les quantitats a pagar per l’alumne al moment de formalitzar la matrícula son: 

 • Assegurança escolar 1,12€ (alumnat menor de 28 anys) o 13€ (alumnat de 28 anys o major)

 • Quota de material: 80€/any

 Possibilitat de pagament fraccionat: NO

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

PREUS

Les quantitats a pagar per l’alumne al moment de formalitzar la matrícula son:

 • Assegurança escolar 1,12 € (alumnat menor de 28 anys) o 13 € (alumnat de 28 anys o major).

 • Quota de material: 80€

 • Taxa matrícula: 360€ (UFs soltes 25€ cada una, màxim 360€).

Possibilitat de pagament fraccionat en dues vegades: SI.

 • Primer pagament: fins al 3 de juliol

 • Segon pagament: fins al 7 de setembre

 

Instruccions per fer el pagament als caixers automàtics de la CAIXA

BONIFICACIONS

 Bonificació del 50 % de l’import de la taxa de matrícula per a:

 • Membres de família nombrosa de categoria general

 • Membres de famílies monoparentals

 • Persones que en el curs acadèmic actual o en l’anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 

Exempció del 100% del pagament de la taxa de matrícula per a:

 • Membres de família nombrosa de categoria especial.
 • Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
 • Infants o adolescents en acolliment familiar.
 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
 • Persones víctimes de violència de gènere.

RECORDEU!: 

En cas de no fer el pagament de la matrícula i incorporar-ho a la matrícula virtual, constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça.
Last modified: Tuesday, 23 June 2020, 2:17 PM