Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
@Fase 0: Punt de partida (RA1) Informe personal de l'emprenedor - -
@ Fase 1: La idea (RA1) Descripció de la idea - -
Motivació de la idea - -
Necessitats que satisfà - -
Les claus de l'èxit - -
L'equip - -
@ Fase 2.1: Segments de clients (RA1) Mapa de l'empatia (primer heu d'haver fet el qüestionari del mapa de l'empatia) - -
Segments de clients - -
@ Fase 2.2: Problemes (RA1) Problemes - -
@ Fase 2.3: Proposta de valor (RA1) Proposta de valor - -
@ Fase 2.4: Solucions (RA1) Solucions - -
@ Fase 2.5: Canals (RA1) Canals - -
@ Fase 2.6: Fluxos d'ingrés (RA1) Fluxos d'ingrés - -
@ Fase 2.7: Estructura de costos (RA1) Estructura de costos - -
@ Fase 2.8: Mètriques claus (RA1) Mètriques clau - -
@ Fase 2.9: Avantatge diferencial (RA1) Avantatge diferencial - -
@ Presentació 1 Lliurament del power point/prezi i valoració de la presentació - -
@ Fase 3: Pla estratègic (RA1) Elements del pla - -
Imatge corporativa de l'empresa - -
@ Fase 4.1: Producte / servei (RA2) Producte/servei - -
@ Fase 4.2: Procés de producció/ prestació de servei (RA2) Procés de producció/ prestació de servei - -
@ Fase 4.3: Localització (RA2) Localització de l'empresa - -
@ Fase 4.4: Infraestructures i equips (RA2) Infraestructures - -
@ Fase 4.5: Qualitat (RA2) Qualitat - -
@ Fase 4.6: Responsabilitat Social i mediambient (RA2) La responsabilitat social de l'empresa - -
@ Fase 4.7: Prevenció de riscos (RA2) Prevenció de Riscos - -
@ Fase 5.1: Descripció dels llocs de treball (RA2) Llocs de treball - -
@ Fase 5.2: Organigrama (RA2) L'organigrama - -
@ Fase 5.3: Política de contractació (RA2) Política de contractació - -
@ Fase 6.1: Entorn (RA2) L'entorn - -
@ Fase 6.2: Competència (RA2) La competència - -
@ Fase 6.3: Públic objectiu (RA2) El públic objectiu - -
@ DAFO (RA1) DAFO - -
@ Fase 7.1: Producte (RA2) El producte - -
@ Fase 7.2: Preu (RA2) El preu - -
@ Fase 7.3: Promoció (RA2) Promoció - -
@ Fase 7.4: Distribució (RA2) La distribució - -
@ Presentació 2 Lliurament del power point/prezi i valoració de la presentació - -
@ Fase 8.1: Els comptes i prévisions (RA4) El pla financer - -
@ Fase 8.2: Interprestació de resultas (RA4) Interpretació de resultats - -
@ Fase 9.1: Forma jurídica (RA3) Elecció de la forma jurídica - -
@ Fase 9.2: Tramitació (RA3) Tramitació - -
@ Fase 9.3: Impostos (RA3) Impostos - -
@ Presentació 3 Lliurament del power point/prezi i valoració de la presentació - -
@ Conclusions Resum executiu - -
Valoració global del pla d'empresa - -