Topic Name Description
File Guia per ajudar a l'alumne a registrar-se i matricular-se

Guia per ajudar a l'alumne a registrar-se al moodle  i matricular-se en un curs.

@Fase 0: Punt de partida (RA1) Book Quin tipus d'emprenedor soc?

Aqui trobaràs la descripció dels diferents tipus d'emprenedors que hi han a més a més et servirà per coneixer les teves habilitats emprenedores i així poder escollir amb encert la teva idea de negoci.

File Què és un DAFO?

Article que éxplica que és i com es realiza un DAFO

Page Test d'identificació d'àrees professionals

Test d'identificació d'àrees professionals que permet identificar quin tipus de idea de negoci haurem d'iniciar.

Page Test autodiagnosi de l'emprenedor
Page Recull d'audiovisuals sobre competències personals

Recull d'audiovisuals sobre competències personals 

Page Barcelona activa

Web del Barcelona activa

@ Fase 1: La idea (RA1) Book La idea

La idea

Page Keywords

La guia definitiva per a una idea de negoci, o com estudiar teu nínxol de mercat amb keywords

Page Test idea impulsa

Test idea impulsa

Page Inventant el futur

Vídeo que descriu com  6 joves tenen un gran potencial i són capaços d'emprendre idees de negoci creatives i innovadores.

Page La idea: motivació (origen), la nostra idea, necessitats que satisfà, claus de l'èxit, trajectòria dels promotors

La idea:Motivació (origen), La nostra idea, Necessitats que satisfà, Claus de l'èxit, Trajectòria dels promotors

@ Fase 2: El model de negoci (RA1) Book Introducció: model de negoci

L'elecció del tipus de negoci a posar en marxa és el punt de partida de tot projecte empresarial atés quesón molts els factors que influïxen a una persona a inclinar-se per un negoci o un altre. En tot cas, i amb caràcter general, són els següents factors els més determinants en l'elecció de l'emprenedor:

 • Les oportunitats de negoci en mercats poc abastits, de nova creació o en creixement.
 • Els coneixements tècnics sobre el negoci, sector, o mercat.
 • La simplicitat del negoci.

Però hi ha altres factors determinants com el nivell tècnic o el nivell econòmic exigit per alguns negocis, que actuen com a factor dissuasori en molts casos. 
Una vegada definida la idea i abans d'entrar en l'anàlisi del Pla d'Empresaconvé que els promotors es plantegen algunes preguntes:

 • Es tracta d'una idea realista?
 • És viable tècnicament?
 • És viable des del punt de vista econòmic?
 • S'està en condicions de poder tirar endavant?
 • La seua rendibilitat justifica els esforços necessaris per a posar-la en marxa?

Però sense dubte, el factor més important és la il·lusió o confiança que els promotors tenen en la idea. Per això, tot empresari hauria de reunir alguna d'estes qualitats:

 • Confiança en si mateix i il·lusió en el projecte.
 • Saber triar els seus socis i/o col·laboradors.
 • Capacitat per a organitzar i coordinar els recursos econòmics, humans i materials.
 • Capacitat per a dirigir i motivar el personal,
 • Capacitat per a prendre decisions i assumir riscos.
 • Iniciativa i esperit innovador.

Page Què és un model de negoci?

Video on el conferenciant explica d'unamanera molt breu i acurada en que ha de consistir un model de negoci

Page Bussines moodle canvas

Descripció ràpida i senzilla del modle canvas. Està en anglès subtitulat. (això ens permet treballar l'anglès en el projecte)

Page Model de negoci

Model de negoci

@ Fase 2.1: Segments de clients (RA1) Book Segments de clients

Explicació del concepte segment de clients

Page Model de mapa de l'empatia

Un model per realitzar el mapa de l'empatia

Page Segments de clients

VIdeo explicatiu sobre els problemes i segments de clients

Page Segmentació del mercat

Vídeo explicatiu per fer la segmentació del mercat

Page Mapa de l'empatia

Vídeo explatiu sobre el mapa de l'empatia

Page Mapa de l'empatia
Page Segments de clients
@ Fase 2.2: Problemes (RA1) Book Problemes

Aquí indicarem quins són els problemes que intentem resoldre amb la nostra proposta de valor

Page Problemes

VIdeo explicatiu sobre els problemes i segments de clients

Page Problemes
@ Fase 2.3: Proposta de valor (RA1) Book Proposta de valor

Proposta que fem i que caracteritzarà el nostre model de negoci.

Page Proposta de valor

Com fer uns proposta de valor

Page Proposta de Valor
@ Fase 2.4: Solucions (RA1) Book Solucions

Solucions que donem las problemes que ens hem plantejat

Page Solucions

Vídeo explicatiu de com donar solucions al problemes que volem resoldre amb la nostra proposta

Page Solucions
@ Fase 2.5: Canals (RA1) Book Canals

A través de quins canals arribarà a tenir coneixement el client dels nostres productes o  serveis?

Page Defició dels canals primerencs

Vídeo que ens explica com definir els canals

Page Canals
@ Fase 2.6: Fluxos d'ingrés (RA1) Book Fluxos d'ingrés

Page Fluxos d'ingrés

Vídeo explicatius sobre els flux d'ingresos

Page Ingressos

Ingressos

@ Fase 2.7: Estructura de costos (RA1) Book Estructura de costes

Page Estructura de costos

Vídeo explicatiu de l'estructura de costos

Page Costos

Costos

@ Fase 2.8: Mètriques claus (RA1) Book Mètriques clau

Quins indicadors establiré per analizar si el negoci pren la direcció correcta

Page Les métriques clau

Vídeo sobre les métriques clau

Page Mètriques clau
@ Fase 2.9: Avantatge diferencial (RA1) Book Avantatge diferencial

Quin avantatge diferencial tenim i que no es fàcil de reproduïr per la competència

Page Avantatges diferencials

Vídeo explicatiu sobre els avntatges diferencials

Page Avantatge diferencial
@ Fase 2.10: Lean Canvas final (RA1) Page Lean canvas

Lean canvas de l'empresa utilspeak

@ Presentació 1 Book Consells per realitzar una presentació oral

Com fer una presentació oral

Page Consells per realitzar un power maco
@ El projecte: Introducció (RA1) Book Pla d'empresa

Document que ens explica: Què és un pla d'empresa? com  s'escriu?

Book Com fer un treball escrit

Dossier que explica com fer un treball escrit

URL Publicació de documents on-line
Page Què és un pla d'empresa?

Diversos videos que expliquen  què és un pla d'empresa?

@ Fase 3: Pla estratègic (RA1) Book El pla estratègic de l'empresa

Aquí trobaràs unes petites indicacions de com realitzar el pla estratègic de l'empresa i de quins elements es composa.

Page Power point explicatiu de com fer un logo

Power point explicatiu de com fer un logo

Page Webs amb les que fer un logo

Webs per fer un logo

Page Exemple de Pla estratègic

Exemple de Pla estratègic

Page Pla estratègic: Missió, vissió, valors, objectius

Pla estratègic: Missió, vissió, valors, objectius .

Page Pla estratègic: logo, nom corporatiu

Pla estratègic

@ Fase 4: Producció (RA2) Book La producció

Qués la producció i que hauria de definir en un pla d'empresa sobre aquesta

Page Pla de producció

Pla de producció

@ Fase 4.1: Producte / servei (RA2) Book Producte i servei

Què és el producte i el servei?

Page Com fer una descripció del producte

Com fer una descripció del producte

Page Webs de suport a la producció

Webs de suport a la producció

Page Producte I

Producte

Page Producte II

Producte II

@ Fase 4.2: Procés de producció/ prestació de servei (RA2) Book Procés de producció/servei

A l'hora de determinar el procés de producció o de prestació de serveis , has de tenir en compte aspectes tècnics i organitzatius ; ja que tots dos tenen especial rellevància sigui quina sigui l'activitat que realitzis .
En el cas que la teva empresa es dediqui a la producció , hauràs descriure en el teu pla d'empresa ; quines són les etapes necessàries per a la seva elaboració, quins processos s'han de seguir i quines característiques ha de tenir el producte per a la seva adequada comercialització .
Per això és imprescindible que tinguis un ampli coneixement sobre aquest producte i total domini del procés de fabricació .
Si la teva empresa està especialitzada en la prestació de serveis; hauràs contemplar les fases per a l'elaboració de cada un d'ells , els recursos disponibles per a la realització dels mateixos , el personal contractat per a la seva consecució, la jornada laboral que cal emprar , etc .
La subcontractació de serveis s'ha d'indicar en el pla d'empresa , assenyalant quines parts del procés de producció són les que subcontractes o quin servei demanes a altres empreses .

Page Diagrama de producció

Explicació de com es realitza un diagrama d'un procés de producció

Page Exemple de procés de producció

Exemple de procés de producció 

Page Com es fa el nostre producte?

Com es fa el nostre producte?

.Presentem el procés de producció de l'empresa Puzled, que hem presentat en la "descripció del producte"

@ Fase 4.3: Localització (RA2) Book Localització

Explicació de com hem de realitzar la localització.

Page Ubica't

Eina de l'ajuntament de barcelona per fer estudis de mercat, ubicació, competència…etc

Page SketchUP

Programa per realitzar planols.

Page Localització
@ Fase 4.4: Infraestructures i equips (RA2) Book Infraestructures i equips

Explicació de com determinaràs quines infraestructures i equips necessites

Page Infraestructures i equips
@ Fase 4.5: Qualitat (RA2) Book Qualitat

Explicació sobre com poder establir els estandars i l'avaluació de la qualitat.

Page Webs de suport a la qualitat

Webs de suport a la qualitat

Page Eines per a la gestió de la qualitat

Eines per a la gestió de la qualitat

Page Implantació de les normes ISO

Implantació de les normes ISO

@ Fase 4.6: Responsabilitat Social i mediambient (RA2) Page Infraestructures i equips

Infraestructures i equips de l'empresa Puzzled, descrita en els punts anteriors

Book Responsabilitat social i mediambiental

Explicació de com reflexar la responsabilitat de la teva empresa i la gestió medioambiental

Page La RSC de General Motors

La RSC de General Motors

Page Responsabilitat social corporativa

Responsabilitat social corporativa

Page L'evolució de la responsabilitat social

Grans marques espanyoles: la seva missió, visió i responsabilitat social

Page Responsabilitat social i mediambient

Responsabilitat  social i mediambient

@ Fase 4.7: Prevenció de riscos (RA2) Book Prevenció de riscos a l'empresa

Explicació de com enfocar la seguretat a la teva empresa.

Page Prevenció de riscos laborals
Page Gestió de la prevenció

Gestió de la pervenció

Page Riscos laborals

Riscos laborals

@ Fase 5: Recursos Humans (RA2) Book Els recursos humans a l'empresa

Explicació de la gestió de recursos humans a l'empresa

Page Enllaços per a la Gestió de personal

Enllaços per a la gestió de personal

@ Fase 5.1: Descripció dels llocs de treball (RA2) Book Descripció dels llocs de treball

A més dels promotors inicials del projecte empresarial, pot ser que calgui incorporar-hi altres persones, com a socis o com a treballadors, en funció dels seus coneixements, les habilitats o el nombre de persones necessàries per oferir el producte o servei. Cal valorar quantes persones es necessitaran a l’empresa i quin perfil tenen.

En la descripció d’un lloc de treball es concreta la identificació del lloc, la dependència jeràrquica, la  ategoria atorgada, les tasques i funcions de cada lloc i les responsabilitats que ha d’assumir cadascú, així com els requisits personals (formació, coneixements, experiència i altres) i el temps de dedicació necessari.

Page Recursos Humans

Recursos Humans

@ Fase 5.2: Organigrama (RA2) Book L'organigrama a l'empressa

Explicació de com fer un organigrama a l'empresa

Page Visio per a crear organigrames

Visio per a crear organigrames

Page Organigrama

Organigrama de l'empresa Amenity

@ Fase 5.3: Política de contractació (RA2) Book Política de contractació

Explicació de com realitzar i establir la política de la contractació de l'empresa.

Page Tipus de contractes

Tipus de contractes vigents que li podem realitzar a un treballador

@ Fase 6: Estudi de mercat (RA2) Book Estudi de mercat

En aquest apartat trobaràs la descripció del mercat i els diferents apartats que configuren el seu estudi.

@ Fase 6.1: Entorn (RA2) Book Estudi de l'entorn

En aquest veurem aquells elements que configuren l'entorn de l'empresa

Page Indescat, Eina per fer l'estudi de mercat

Indescat, Eina per fer l'estudi de mercat

Page Estadístiques ajuntament de Barcelona

Estadístiques ajuntament de Barcelona

Page Entorn (Sector)

Sector

@ Fase 6.2: Competència (RA2) Book Estudi de la Competència

Estudi de la competència

Page Quadre comparatiu empreses de la competència

Quadre comparatiu empreses de la competència

Page Competència

Competència

@ Fase 6.3: Públic objectiu (RA2) Book El pùblic objectiu
Page Segmentació mercat (en anglès)

Segmentació mercat 

Page Segmentació de mercat

Segmentació de mercat

Page Públic Objectiu

Públic Objectiu

@ DAFO (RA1) Book Qué és un DAFO i com s'elabora

Qué és un DAFO i com s'elabora

File Analisi DAFO en empreses de transport

Exemple DAFO

Page DAFO
Page DAFO 2
Page DAFO
@ Fase 7: Pla de marqueting (RA2) Book Pla de màrqueting

El pla de màrqueting ha de suposar un camí de claredat i de concentració d’esforços per a assolir els objectius de l’empresa pel que fa a donar valor global al producte o servei, la seva transferència pels canals comercials, l’atracció i retenció de clients i/o consumidors i per a arribar al màxim grau de satisfacció tant de l’empresa com dels clients o consumidors que adquireixin els nostres productes i/o serveis.

 

Hem de tenir en compte també que podem plantejar dos tipus generals de plans de màrqueting:

 

• Un pla estratègic de màrqueting, és a dir, a llarg termini, pel que fa als vessants globals de comercialització, màrqueting i estratègia de relació amb els clients.

 

• Una sèrie de plans anuals de màrqueting, és a dir, els plans que cada campanya o any econòmic fa l’empresa i que s’hauran de dur a terme aplicant les tàctiques corresponents, fonamentades en la utilització de determinades combinacions d’eines, tècniques o variables de màrqueting mix (de producte, de preu, de distribució, de comunicació, relació amb els clients, serveis postvenda, entre altres) que s’hauran de decidir anualment.

@ Fase 7.1: Producte (RA2) Book Producte/servei

Des del punt de vista del client, cal analitzar les novetats que aporta: qualitat, avantatges, marca, presentació, atenció al client, personalització i diferenciació del producte, garantia, servei postvenda, entre d’altres.

 

• Identificar el nom de cada producte i/o servei i, si escau, amb quina marca es comercialitzarà.

• Descriure les característiques tècniques de la gamma de productes o serveis.

• Descriure les característiques pròpies del producte com ara la forma, el color, la presentació, l’embalatge,  l’etiquetatge, la qualitat, i d’altres.

• Cal pensar en el cicle de vida del producte o servei i en les evolucions futures.

• Descriure si s’oferiran altres serveis complementaris com ara certificacions, garanties, instal·lacions, manteniments, devolucions, finançament o serveis de postvenda.

• Les necessitats que cobrirà i els clients a qui s’adreçarà.

• Elements innovadors o diferenciadors respecte a altres productes del mercat que es poden convertir en avantatges competitius per a l’empresa.

• Característiques, formació i motivació del personal d’atenció al client.

Page Producte ( Embalatge i presentació)

Producte  ( Embalatge i presentació)  

@ Fase 7.2: Preu (RA2) Book El preu

Es tracta de determinar la política de preus més adequada per a la nova empresa, considerant els resultats de l’estudi de mercat (preus de la competència i expectatives dels clients) i els costos propis.

 

• Llista de preus dels productes o serveis que s’ofereixen.

• Diferenciació de preus segons el tipus de producte o servei (ajustar les tarifes als costos per no vendre per sota del preu).

• Cost que suposarà el producte o servei, tenint en compte el cost dels materials i de fabricació, així com els costos de distribució, comissions, possibles variacions dels preus de compra, entre altres.

• Indicar preus de referència en el mercat i justificar la política de preus comparant-la amb la competència. Si no podem vendre més barat hem d’explicar què oferim de més (servei, proximitat, i d’altres) i quin preu té això de més que oferim.

• Estratègia de preus més adequada per a l’empresa a partir de valoracions dels costos fixos, variables, comercialització, elements diferenciadors respecte de la competència, així com el marge comercial o els beneficis.

• Política de descomptes (per volum de venda, tipus de clients, entre d’altres).

• Política de rebaixes.

• Condicions de cobrament.

• Fer-se la següent pregunta: quin preu està disposat a pagar el client per l’adquisició d’aquest producte o  servei?

Page Estratègies de fixació de preus

Estratègies de fixació de preus

Page Preu

Preu

@ Fase 7.3: Promoció (RA2) Book La comunicació i promoció

La comunicació és el conjunt de mitjans que utilitzen les empreses amb l’objectiu d’impulsar i estimular la demanda dels diferents productes i serveis, per tal de captar nous clients i conservar els que ja tenen.

 

Hi ha moltes eines o variables de comunicació que donen moltes possibilitats d’afegir valor al producte o servei. Malgrat tot, s’ha de triar les que s’adeqüen a la naturalesa i a la dimensió de la nostra empresa. Cal tenir present el públic al qual s’adreça i el missatge que s’ha de transmetre. Aquest missatge ha de ser clar i precís, cal indicar què s’ofereix i on es pot obtenir.

 

En la política de comunicació cal deixar clar:

 

• Logotip o imatge identificativa en el web, papereria, rètols, embalatge, mitjans de transports propis, i tota la resta.

• Com es pensa promocionar el producte o servei, és a dir, cal descriure les activitats adreçades tant a intermediaris com a consumidors finals per estimular la demanda, indicar la programació de les accions i establir un pressupost.

• Descriure els sistemes de publicitat que convé utilitzar i la programació de les accions, sense oblidar establir un pressupost per a aquestes accions.

 

 

 

ÀREES D’ACTUACIÓ

Dur a terme aquest quadre per als tres primers anys.

ÀREES D’ACTUACIÓ

QUANTITAT

PREU

TOTAL

Promoció Del Producte

 

 

 

 

 

 

Publicitat I Comunicació

 

 

 

 

 

 

 

Relacions Públiques I Generació D’imatge

 

 

 

 

 

 

Vendes Personals I Força De Vendes

 

 

 

 

 

 

Màrqueting Directe I Màrqueting On Line

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀREES D’ACTUACIÓ

Detallem les 5 principals àrees d’actuació en política de comunicació i les possibles variables per

PROMOCIÓ

DE VENDES

• Concursos, jocs

• Premis, regals

directes

• Regals per

acumulació de

compres

• Regals en

col·laboració

• Reemborsament del

preu de compra

• Festes i

entreteniment

• Degustacions

• Enviaments

o lliuraments

gratuïts

• Producte doble,

gegant, familiar

• Fires i mostres

comercials

• Demostracions i

exhibicions

• Cupons

• Rebaixes

• Finançaments a

baix interès

• Consideracions

i avantatges a

clients

• Programes de

continuïtat amb

clients

• Vinculacions Amb

clients

• Ofertes

Competitives

 

 

RELACIONS

PÚBLIQUES

I GENERACIÓ

D’IMATGE

• Centre d’acollida

i recepció de

clients

• Equip de premsa

i relacions

amb mitjans de

comunicació

• Atenció al client

• Explicacions de

l’empresa

• Visites i turisme

industrial

• Reports o

informes anuals

• Seminaris i

jornades

• Conferències

• Publicacions

• Actes com a

patrocinador, obres

de caritat

• Relacions amb la

comunitat

• Mitjà d’imatgeidentitat

d’empresa

• Revista d’empresa

• Participació en

actes

• Lobbing o grup

d’influència

PUBLICITAT

I COMUNICACIÓ

• Fulletons,

butlletins i

prospectes en

general

• Fulletons

i butlletins

domèstics

• Pàgines Grogues

• Pòsters i

cartells

• Pintures

i gravats en

instal·lacions

• Pintures i

gravats en mitjans

de transport

• Tanques

publicitàries

• Cartells i

pintures en

moviment

• Signes, símbols

i logotips en

embalatges i espais

de llocs

• Pàgines, forats

en diaris i

revistes

• Espais gravats

i directes

radiofònics

• Anuncis

televisius

• Programes de TV/

ràdio patrocinats

• Aparadors

• Vídeos

• Material

audiovisual divers

• Etiquetes

i impresos en

packaging

• Directoris

Senyalitzats

 

 

VENDES PERSONALS

I FORÇA DE VENDES

• Presentacions de

vendes

• Reunions,

conferències de

vendes

• Vendes

individuals,

venedor-client,

venedor-grup de

clients

• Vendes en equip

davant de grups

de compradors

potencials

• Programes

incentiu

• Visites

domiciliàries

• Mostres gratuïtes

• Vendes en

certàmens i fires

• Informacions

diverses sobre

nous productes i

desenvolupaments

• Seminaris de

Venda

 

MÀRQUETING

DIRECTE

I MÀRQUETING

ON LINE

• Catàlegs de venda

directa

• Enviaments de

propostes

• Màrqueting

telefònic o

telemàrqueting,

vendes per telèfon

• Botiga

electrònica, vendes

a través d’Internet

• Correu per fax

• E-mail o correu

electrònic

• Voice mail o

bústia de veu

• Botiga TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page Promoció i posicionament SEO

Promoció i posicionament SEO

File Tutorial Mailchimp

Tutorial Mailchimp

Page Promoció
@ Fase 7.4: Distribució (RA2) Book La distribució

És el conjunt d’activitats que porta a terme l’empresa per posar a disposició del mercat els productes demanats. Es tracta d’estudiar els avantatges i els inconvenients dels diferents canals de distribució i seleccionar els més adients per facilitar que el client pugui trobar el producte, en el moment que ell vulgui, així com la millor manera de transportar-lo.

 

• Cal determinar com es vendrà el producte, de forma directa per l’empresa o de forma indirecta, amb la intervenció d’intermediaris (majoristes, cadenes, minoristes, punts de venda directa i d’altres). En aquest cas caldrà establir quins són aquests intermediaris i quines són les seves atribucions.

 

 

 

• Si es planteja la utilització d’Internet i de l’e-commerce com a mitjà de venda, caldrà pensar en el sistema logístic per dur a terme aquesta distribució.

 

• Organització de la xarxa comercial. Quantes persones es dedicaran a la venda del producte o servei? Quin perfil i quina formació han de tenir?

 

• Cal pensar en el marxandatge, que és el conjunt de tècniques i accions dutes a terme en el punt de venda (entre d’altres decoració, llums, música, localització dels productes, prestatges, passadissos) amb l’objectiu d’augmentar el poder d’atracció dels productes exposats i estimular-ne la venda.

Page L'utilitat del marquèting 2.0

L'utilitat del marquèting 2.0

Page e-comerce

e-comerce

Page Distribució

Distribució   

@ Presentació 2 Book Consells per realitzar una presentació oral

Com fer una presentació oral

@ Fase 8: Pla financer (RA4) Book Pla Econòmic i Financer

Document que explica els punts més rellevants que hauria de tenir el teu pla financer

@ Fase 8.1: Els comptes i prévisions (RA4) Book Enunciat exemple pla financer

Enunciat d'un exercici que ens ajudarà a entendre com es realitza el pla financer.

File Com fer el pla financer
File Full de càlcul del pla financer

Excel pla financer. Aquest full de càlcul s'ha d'obrir amb l'openoffice/ libreoffice per que funcioni correctament.

Page Comptes

Comptes

File Full excel Barcelona Activa

Exemple d'excel pla financer. Aquest full de càlcul s'ha d'obrir amb l'openoffice/ libreoffice per que funcioni correctament.

@ Fase 8.2: Interprestació de resultas (RA4) Book Quan es considera viable una empresa?

La viabilitat de l'empresa

File Ratios financeres

Ratios financeres

File Dades econòmiques

Dades econòmiques

Page Dos variables de la viabilidad

Dos variables de la viabilidad

Page Interpretació resultats

Interpretació resultats

@ Fase 9: Estructura legal (RA3) Book Introducció a l'Estructura Legal

Introducció a l'Estructura Legal

@ Fase 9.1: Forma jurídica (RA3) Book Formes jurídiques

Trobaràs una breu descripció de les formes jurídiques que hi ha actualmente i quin són els tràmits que has de seguir per la seva constitució i posada en marxa

File Formes jurídiques
Page CIRCE

CIRCE

Page Video forma Jurídica
Page Forma Jurídica

Forma Jurídica

@ Fase 9.2: Tramitació (RA3) Page Tràmits amb l'Ajuntament de Barcelona

Assisten per a empreses que vulguin realitzar tràmits a la ciutat de Barcelona

Page Oficina virtual

Oficina virtual de l'ajuntament de Barcelona per empreses

Page Punts de tramesa empresarial (PAIT)

Punts de tramesa empresarial

Page Tràmits amb Hisenda

Aqui trobaràs la wenb oficial d'hisenda mab el detall de tràmits que ha de realitzar una empresa amb l'Agència Tributària.

Page Documentació empresarial on-line

Tota la documentació empresarial que necessites: factures, comandes, albarans…etc on-line.

Page Tramitació
@ Fase 9.3: Impostos (RA3) Book Impostos

Saps quins impostos hauràs de pagar un cop inicis la teva activitat?

@ Presentació 3 Book Consells per realitzar una presentació oral

Com fer una presentació oral

@ Conclusions Book Conclusió

Conclusió

Page Resumen executiu I

Resumen executiu

Page Resumen executiu II

Resumen executiu

Page Pla d'empresa

El pla d'empresa que ha realitzat l'alumne